วว. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการถ่ายทอดความรู้การพัฒนา/สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์

 

 

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จัดการฝึกอบรมเรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางแล ขนาดย่อม SMEs มุ่งผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

 

 

โดยมี นางสาวรัชนีเพ็ญ  เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนักวิชาการจาก ศบท.วว.ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) วว. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของชาติด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของประเทศ

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM