วว. – ภาคเอกชนญี่ปุ่น หารือความร่วมมือวิชาการ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการนวัตกรรมอาหารอนาคตผู้บริโภค

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ ดร.วราภรณ์ ศรเดช นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Kan Yamashiro, General Manager of Development Dept I และ Mr.Masamichi Okada, General Manager Development Dept II. บริษัท อามาโนะ เอนไซม์ จำกัด ในวันที่ 29 กันยายน 2566) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชม Amano Enzyme Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง อาทิ เครื่องมือที่เป็นระบบย่อยอาหารจำลองในมนุษย์

 

 

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. และ ดร.วราภรณ์ ศรเดช ได้นำเสนอแผนงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเอนไซม์เพื่อผลิต Plant based gelatin สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้าน Alternative plant-based meat product โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง วว. และภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น

 

การหารือและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร Novel Food ระหว่างไทยและญี่ปุ่น นอกจากจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารสุขภาพและการหาแหล่งโปรตีนทดแทนที่ลดการใช้เนื้อสัตว์ Novel food แล้ว ยังถือเป็นอาหารนวัตกรรมใหม่ที่สร้างความยั่งยืน เพราะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลจากการหารือในครั้งนี้จะนำมาสู่ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตอันใกล้ต่อไป

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM