วว.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563”

 

 

วว.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น  ประจำปี 2563”

 

นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประจำปี 2563” จากนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 18 ปี โดย มกอช. เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนดตรวจสอบ รับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งนี้ สรร. ได้รับรางวัลเกียรติคุณนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยรับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี 2554, 2555 , 2557 และล่าสุด ปี2563 สรร. ยังเป็น 1 ใน 3 หน่วยรับรอง ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณนี้ด้วย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 511อาคาร  5 มกอช.

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM